Sunday, January 29, 2012

Sunjae Sharma

Sunjae Sharma, General Manager, Hyatt Regency, Chennai (chennai.regency.hyatt.com)
January 28, 2012, 4.30 pm (Hyatt) Hyatt Regency Chennai's first Annual calendar

No comments: