Sunday, October 31, 2010

October 2010 appointments

October 2010

1 - Gregg M. Sherrill - 11.30 am
1 - Abhijit Mukherjee - 11.30 am
1 - Hari N. Nair - 11.30 am
1 - Ramesh Venkataraman - 3.30 pm
2 -
Sun 3 -
4 - BMK. Vigneshh - 3 pm
5 - Linus Lobo - ?
6 -
7 - T. T. Ashok - 10 am
7 - Prem C. Jain - 10 am
7 - Tony Arnel - 10 am
7 - Peter Yuile - 10 am
7 - Jamshyd N. Godrej - 10 am
7 - Tim Cole - 10 am
7 - S. Raghupathy - 10 am
7 - Zubin Irani - 11 am
7 - Lindsey K. Parnell - 11.30 am
7 - Michel Chauliac - 11.30 am
7 - Raj Menon - 11.30 am
7 - B. Visweswaran - 1 pm
7 - Govi Rao - 1 pm
7 - Kath Williams - 1.30 pm
7 - N. Kumar - 1.45 pm
7 - M. D. Sudharsan - 3 pm
8 - Manjul Trehan - 11 am
8 - K. P. Gopal - 3 pm
9 - Green Homes - 11 am
9 - Vasanthi Stanley - 12 noon
9 - C. N. Raghavendran - 12.15 pm
9 - K. V. Mahidhar - 12.30 pm
9 - Chitra Vishwanath - 1.30 pm
Sun 10 - Kiruba Shankar - 10 am
10 - Pravin Shekar - 10 am
10 - TEDx Chennai 2010 - 10 am
10 - A. Muruganantham - 11 am
10 - S. Chinny Krishna - 12 noon
10 - Lara Stein - 1 pm
10 - Lakshmi Pratury - 1 pm
10 - Santhosh Babu - 1.30 pm
11 –
12 -
13 - Shrinivas Rao - 6 pm
13 - Poornima Sathy - 7.15 pm
14 -
15 - Sumesh E - 11 am
15 - Deepak Agarwal - 11.30 am
15 - Sanath Ramakrishna - 12 noon
16 –
Sun 17 -
18 - Sushil Eapen - 5.30 pm
20 –
21 -
22 - Shivanand Kanavi - 1 pm
23 - M. M. Shah - 12 noon
Sun 24 -
25
26 - Abhijit Raha - 12 noon
26 - Jesley Chua - 12 noon
26 - Teh Kwee Chin - 12 noon
27 - Ravi Chaudhry - 12.15 pm
27 - Ranganath N. K. - 12.15 pm
27 - Somi Hazari - 12.15 pm
27 - Philippe Welti - 12.15 pm
27 - Rajiv Rai - 12.15 pm
27 - Daniel Küng - 12.15 pm
27 - Philippe M. Reich - 12.15 pm
28 -
29 - Muthu Logan - 3 pm
29 - Vijay Anand - 7 pm
29 - Tara Thiagarajan - 7 pm
29 - Shakti Pirakkudhu - 7 pm
29 - David Appasamy - 7 pm
29 - Samuel Eddy - 7 pm
29 - Devadarshini - 7 pm
29 - S. Raghuraman - 7 pm
30 - Casimir Raj - 9 am
30 - V. Jayanth - 9 am
30 - Maya Narasimhan - 9 am
30 - R. Mahadevan - 9 am
30 - G. V. Subrahmanyam - 11 am
30 - R. Gopalakrishnan - 5 pm
Sun 31 -

No comments: