Saturday, July 31, 2010

July 2010 appointments

July 2010
=======

1 - EDI-TAHDCO - 10.15 am
1 - H.R. Srinivasan - 6 pm
1 - N. Srinivasan - 6 pm
1 - Raghu Nadathur - 6 pm
1 - S. G. Murali - 6 pm
2 -
3 - Jaishankar Ganesh - 10 am
Sun 4 -
5 - Ramesh Loganathan - 10.30 am
6 - Dr Shrinivas B. Desai - 11.30 am
6 - V Raja - 12 noon
6 - M. Masand - 2 pm
8 - Ravi Jagannathan - 4.30 pm
9 - Pravin Shekar - 2.30 pm
9 - O. Arivazhagan - 5 pm
10 -
Sun 11 -
12 - K. Sunil - 11 am
13 -
14 -
15 - SAP World Tour 2010 - 10 am
15 - Peter Gartenberg - 10 am
15 - Peter Graf - 10 am
15 - Neelam Dhawan - 10 am
15 - Alok Goyal - 11 am
15 - Avinash Patkar - 11 am
15 - Bishal Thapa - 11 am
15 - S. Srinivasan - 2 pm
15 - Prasan RV - 2 pm
15 - Hanumantha Rao - 2 pm
15 - Kunal Khattar - 4 pm
15 - E. Sreedharan - 6 pm
15 - Bharat Wakhlu - 6 pm
15 - Prasanna Swaroopa - 6 pm
16 - Suman K. Bery - 11.30 am
16 - Rajesh Shukla - 12 noon
16 - Vishwajyoti Ghosh - 3 pm
16 - Jaishree Misra - 4 pm
17 -
Sun 18 -
19 -
20 - Ashok Malhotra - 2 pm
20 - Arvind Panagariya - 4.30 pm
21 - C. S. R. Prabhu - 3 pm
22 -
23 - MCCI AGM - July 2010 - 6.30 pm
23 - K. Vaitheeswaran - 8 pm
23 - R. Vittal Raj - 8 pm
24 -
Sun 25 -
26 - Hernaikh Singh - 10 am
26 - Viviane Wei - 4 pm
26 - T. Raja Segar - 5 pm
26 - Daniel O'Connell - 8 pm
27 - IBM System z launch - 10 am
27 - Byungtae Lee - 11 am
27 - Raymond L. Jones - 1 pm
27 - Richard J. Pape - 1 pm
27 - Jeff Barber - 3.30 pm
27 - S. Sadagopan - 4.30 pm
27 - Rajnish Arora - 6 pm
27 - Prasert Kanthamanon - 7.30 pm
27 - Matthew Oostveen - 8 pm
28 - Vijay Iyengar - 11.30 am
28 - R. Ravi - 12.30 pm
28 - Ong Keng Yong - 1.45 pm
28 - K. Kesavapany - 3.30 pm
28 - Gopinath Pillai - 4.30 pm
28 - K. Sadashiv - 6 pm
29 - Venkat Narayanan - 8 am
29 - R. Dhinakaran - 1 pm
29 - K. Vishwanath - 1 pm
29 - Kalyan Vaidya - 6 pm
30 - Jeremy Rowe - 12 noon
30 - Shankar Rajan - 3 pm
30 - Engkeat Lee - 4.30 pm
31 - Ramesh Padmanabhan - 3.30 pm

No comments: