Wednesday, June 30, 2010

June 2010 appointments

June 2010
=======
1 - *Sudeep Jain, *Pradipta K. Mohapatra, C. K. Ranganathan, *Fr P. Maria Joseph Christie, *K. Pandia Rajan, *Nikhil Indrasenan – 10.15 am
2 -
3 -
4 - *Avi Basu – 1 pm
5 - *Amol Arora – 1 pm
Sun 6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 - *Harvey B. Milkman – 1 pm;
12 -
Sun 13 -
14 - *M. V. Rajasekhar – 6.30 pm
15 -
16 -
17 – Vacation begins
18 -
19 -
Sun 20 -
21 -
22 - Katra-Jammu
23 -
24 - A. Balasubramanian – 10 am; V. Murali – 11.30 am; R. Devarajan – 1 pm; Vijay Kapur – 2 pm
25 -
26 - R. Bandyopadhyay – 8 pm; V. C. Davey – 8.30 pm; C. N. Ramdas – 9 pm; B. Ravi – 9.30 pm. Vacation ends
Sun 27 -
28 -
29 -
30 -

No comments: