Tuesday, June 30, 2009

June 2009 appointments

June 2009
========

1 - Dr Enas A. Enas – 1 pm (?)
2 - *V. Sreeram – 1 pm; *Sharada Ramanathan - 5 pm
3 - Ananth Govindan – 1 pm (?)
4 - *Achyut Menon – 11 am; *Vaishali Dassani – 1 pm; *Roy de Souza - 2 pm; *V. Rajagopal – 4 pm
5 - *Padur Subramania Sastrikal – 1 pm; Arangetram - 6.30 pm (?)
6 - *Dr David V. Rajan - 12.30 pm; SAE Workshop; Atiti (drama) - 6.45 pm (?)
Sun 7 - *T. T. Srinivasaraghavan - 7.45 am; *Organic Supermarket - 9.30 am; *SAE Workshop - 4.45 pm
8 - *Vaidya Nathan - 1 pm
9 - *Sury Balasubramanian - 7.30 am; *Christopher Todd, James Thomas - 1 pm
10 - *Dr Kishore Murthy - 12 noon; *Vijay Anand - 1 pm; *Kam Tejwani, Anil Lala - 4 pm
11 - *Alok Ohrie – 1 pm; Nagraj Bhargava - 4 pm (?)
12 - *Ramesh Padmanabhan - 12.30 pm; *Radha Nath - 2.30 pm
13 - *K. Ravichandran - 1 pm
Sun 14 -
15 - *Murali Mahalingam - 2 pm
16 - *Ravi Pandit - 11.30 am; *Suresh V Chari - 1 pm; *Atul Hemani - 3.10 pm; *Saurabh Tripathi - 4 pm
17 - *Mylapore Venkata Bhaskar - 7.30 am; Dr Yaswanth Venkatraman - 1 pm (?)
18 - Sudeep Jain - 1 pm (?); Jayant Jain - 4 pm (?); Abdul Majeed - 5.30 pm (?)
19 - *Pradip Maity - 11.50 am; Latha Ramanathan - 12.30 pm (?); *Anupam Pahuja - 3 pm; *Ganesh Ayyar - 5 pm
20 - *Krishna B. Kumar - 9.15 am; *Prahasithaji - 4 pm (Nag)
Sun 21 - *M. S. Krishnan - 7,30 am (Nag)
22 - *Sudeep Jain - 1 pm; Macmillan $$
23 - *Dr Yaswanth Venkatraman - 1 pm; *Latha Ramanathan - 4 pm; *Jayant Jain - 5 pm
24 - *K. R. Girish - 11 am; *Arvind Mathur - 1 pm; Nagraj Bhargava - 4 pm (?)
25 - *Bhavani Balasubramanian - 1 pm
26 -
27 - *Jeb Brugmann - 3.3.0 pm
Sun 28 - *Jeyaraaj and Jaysri - 7.30 am (Nag)
29 -
30 - IIM Indore
(* means 'met/spoke'; $$ Awaiting confirmation; ? Didn't happen)

No comments: