Sunday, March 22, 2009

YouTube links J-M

YouTube link----Food for Thought
J. Chandrasekaran ----J. Chandrasekaran
Jagan Vaman----Jagan Nathan Vaman
Jaishree Gopal ----Jaishree Gopal
Jamil Khatri and Sethuraman Sivaramakrishnan ----Jamil Khatri and Sethuraman Sivaramakrishnan
K. H. Viswanathan ----K. H. Viswanathan
K. Nagarajan ----K. Nagarajan
K. Ravi ----K. Ravi
K. Sridharan ----K. Sridharan
K. Srinivasamurthy ----K. Srinivasamurthy
K. V. Peter ----K. V. Peter
K. V. Rajkumar ----K. V. Rajkumar
K. Vaitheeswaran ----K. Vaitheeswaran
K.O. Isaac ----K.O. Isaac
K.P. Balaraj ----K.P. Balaraj
K.T. Srinivasa Raja ----K.T. Srinivasa Raja
Kamal Gupta ----Kamal Gupta
Kanniks Kannikeswaran ----Kanniks Kannikeswaran
Kanoo Sahajwala ----Kanoo Sahajwala
Karan Berry ----Karan Berry
Karti P. Chidambaram ----Karti P. Chidambaram, B. Sai Chandravadhan
Kris Arvind ----Kris Arvind
Krishnakoli Dutta ----Krishnakoli Dutta
Kumar Gera ----Kumar Pritamdas Gera
L. Ravi Sankar ----L. Ravi Sankar
M. Krishnamurthi ----M. Krishnamurthi
M. Mahadevan ----M. Mahadevan
M. P. Vijay Kumar ----M. P. Vijay Kumar
M. S. Kumaran ----M. S. Kumaran
M.R. Rajagopalan ----M.R. Rajagopalan
M.Shankaran ----M.Shankaran
Madhusudan V. Atre ----Madhusudan V. Atre
Malabika Mitra ----Malabika Mitra
Mark Gotttfredson ----Mark Gotttfredson
Martin Strand, Mukul Bhatia ----Martin Strand and Mukul Bhatia
Mathrubootham A ----Mathrubootham A
Mohan Ram ----Mohan Ram
Muthu Logan ----Muthu Logan

No comments: