Wednesday, December 31, 2008

December 2008 appointments

December
========

1 - *Raj Majumder - 1 pm
2- Upinder Zutshi - 1 pm (?); Munisamy Gopinath - (?)
3 - Manish Sharma - 11 am (?); Geoff Magee - 1 pm; Valarie Pinto - 3.30 pm; BMR-MCCI Executive Briefing on Transfer Pricing - 6 pm
4 - *Rita Chakravarti - 9.15 am; *Nagaraja Prakasham - 3.30 pm (?)
5 - *J. Sethuraman – 1 pm
6 - *Rajiv Krishnan - 1 pm
7 -
8 - *Vijayalakshmi- 1 pm
9 -
10 - *G. Sundaram - 12.30 pm
11 - *C. Venkat Subramanyam, *Priya Mohan - 1 pm
12 - *Chandran Sankaranarayanan - 1 pm; *Bharathan Prahalad, *P. S. Saranathan - 4.30 pm
13 - *A.K.G. Nair, *Rashmi Vasu - 1 pm
14 - *N. M. Habibullah, H. Noor Mohamed - 9.15 am;
15 - Great Lakes Entrepreneurship Conference (?); *Ram Krishnaswamy (Rambo) - 5.30 pm
16 - *S. Periyaswamy - 3 pm
17 - *Kanoo Sahajwala - 2.30 pm
18 - K. Thiagarajan - 1 pm (?); *Sam Easaw - 1 pm
19 - Naren Gupta - 1 pm (?); *P. N. Veda Narayanan - 4.30 pm
20 - *Jaishree Gopal - 9.15 am; *Samir Kelekar and *Sanjay Jadhav - 11 am; *Anand - 1 pm; *G. Ranga Prabu - 4 pm
21 -
22 -
23 - *Srini Nageshwar - 3 pm
24 - *R. Shekar - 10 am; *Kanniks Kannikeswaran - 6 pm
25 - *Mathrubootham A - 1 pm
26 -
27 - *Siva Nathan - 4 pm
28 -
29 - *Ranjith Ramakrishnan - 1 pm
30 - Sathish Rajagopalan - 1 pm; C. Devarajan - 4 pm
31 -
(* means 'met/'spoke')

No comments: