Sunday, November 30, 2008

November 2008 appointments

November
========
1 - Shihan Hussaini - 1 pm (?); *T.S. Subramanian - 4 pm
2 - *Pavan Bakeri - 1 pm (?)
3 - *N. Paramasivam - 11.30 am; *V. Soundararajan - 12.30 pm
4 - *David Nallathambi, R. Shantaram, P.V.R. Murthy - 12 noon
5 - *Kannan and Tapan - 1 pm
6 - *S. Sundar Rajan - 1 pm; *Sonali Lalvani - 3 pm
7 - *G.S.K. Velu - 9.15 am; *A.R.P. Raman - 11.30 am; *A. Krishnan - 1 pm; *Durjoy Patranabish - 3 pm
8 - *M. Senthil - 1 pm
9 - *V. Kannan - 12.30 pm
10 - *Abhishek Somany - 11 am
11 - *Ramesh Nair - 12.30 pm; *Muhamad Yavar Dhala - 6 pm
12 - *Jagan Nathan Vaman - 1 pm
13 - Anand Anandkumar - 1 pm (?)
14 - *V.F. John Yesudhas - 1 pm
15 -*SIP Prodigy 2008- 9 am
16 - *Ananth Narasimhan - 12.30 pm; *November Fest - 8 pm
17 - Rakesh Misra - 1 pm (Resch. Nov 24)
18 - V. M. Kumar - 1 pm (?); *Ram Subramani - 1 pm
19 - *Haragopal - 9.15 am; *Shekar Nair - 12.30; Radio City (?)
20 - A. Nagesh - 1 pm (Resch. Nov 22); Sudhakar Ram (?)
21 - *Sage MSE Lecture - 6.30 pm; *D.K. Srivastava - 8.30 pm
22 - *Stephen Barr, *Vivek Mehra - 9.15 am; *A. Nagesh- 1.30 pm
23 - *H.K. Lakshman Rao - 12 noon
24 - *Rakesh Misra - 1 pm; *V.R. Srinivasan - 7 pm
25 - *CEO Dialogue on Turkey - 7.30 pm
26 - ICAI (?)
27 - *Uma Balakrishnan - 9.15 am; *Ramachandran Narayanaswamy - 1 pm; Nimesh Shah - 3.30 pm (?)
28 - Vijayalakshmi - 1 pm (?); *ICAI Regional Conference - 7 pm
29 - Meet Success First Hand - 8 am (?); *R. Narasimhan - 1 pm; *Robert P. Garnett - 1 pm
30 - Indian Maritime University VC - 12.30 pm (?)

(* means 'met/'spoke')

No comments: