Friday, October 31, 2008

October 2008 appointments


October
=======
1 - *V. Pattabhi Ram - 1 pm
2 - *Vinay Agrrawal - 1 pm; *S. Sathish Kumar - 4 pm
3 - *P. Geetha - 1 pm; *Prashanth Palakurthi - 4 pm
4 - Utsav Seth - 1 pm (resch. to Oct 7); *J. Chandrasekaran- 1.30 pm; *K. V. Peter - 4.30 pm
5 - *V. Mohan; *M. Rema; *K. Kannan - 9 pm (Pariksith event, Hotel Green Park)
6 -
7 - *N. Madhavan - 10 am; Utsav Seth - 1 pm (?)
8 - CLOSED (Ayudha Pooja)
9 - *Giridhar Bail - 1 pm
10 - *Satish Babu - 1 pm
11 - *Muthuraman - 1 pm
12 -
13 -
14 - *Prakash Idnani - 10.30 am
15 - Govind S - 9.15 am (?); *Ashwin Ravindranath - 1 pm; *IFRS-Grant Thornton - 4 pm
16 - *Sudeep Jain - 10.30 am
17 - *K. H. Viswanathan, *N. Shastry Tata - 11 am; C. Shivakumar Reddy - 12 noon (?)
18 - *M.Shankaran - 11 am; *P. Nagarajan - 1 pm
19 -
20 - *Raj Nathan - 10 am; *Prabhjot Minhas - 10 am; *Robert Dutile - 12 noon; *Ganesh Kalyanaraman - 12 noon; *Krishnakoli Dutta - 1.30 pm
21 - *Karti P. Chidambaram, B. Sai Chandravadhan - 1.15 pm
22 - *G. Nammalvar - 10 am; *New Lease - 11 am; *Govind S - 1 pm
23 - *V. Narayanan - 1 pm; *Shiva Ramani - 4.45 pm (Nag)
24 - *Nishith Desai Associates - 1.30 pm
25 - *IFA-FICCI - 9.30 am
26 -
27 - CLOSED (Deepavali)
28 - *Rahul Nandi - 1 pm; *Sunny Pokala - 4 pm
29 - *R. Rajendran - 1.30 pm; *S.S. Prathap - 5 pm; *B. Kathiravan - 9.30 pm
30 - *Pratish Devadoss - 4 pm
31 - *S. Rajasekaran - 11 am; *Parul S. Bhatt and *Priyanka Bhatt - 4 pm
(* means 'met/'spoke')

No comments: