Sunday, August 31, 2008

August 2008 appointments


August
=====
1 - *Mangala Chandran - 11 am; *S. Vaitheeswaran - 1 pm
2 - *Chitti Babu - 3 pm
3 - *Kuselan - 3.30 pm
4 -
5 -
6 - *Anurima Roy - 5 pm; *S. Prasanna - 8.30 pm
7 - *P.S. Saminathan - 12.30 pm; *S. Iyyappan - 3 pm; Shailesh Deshmukh -5 pm (?)
8 - Ramanathan - 12 noon (?); *Vinay Maheshwari & *Soraya Caro - 1 pm; *Sam Cherian & Richard Joseph - 5 pm
9 -
10 - *Madan Utsav - 6.30 pm
11 - *Tuan Ngoc Huynh - 1 pm; *Sushilkumar Eashwaran - 5.30 pm
12 - *K. Nagarajan - 8.30 am; *Hemang Pandit - 1 pm
13 - *Hitesh Oberoi - 1 pm; Anand Anandkumar (?) - 3 pm
14 - OFF
15 - Lalit Khaitan (?) - 1 pm (resch Aug 26 ph)
16 - *Murugavel Janakiraman - 6.45 pm (ph)
17 - *K. Balasubramanian - 10 pm
18 - OFF
19 - *Senthil Kumar - 1pm; Manoj Mehta (?) - 3.30 pm
20 - *Mohan Ram - 11.30 am; Ram Mohan (?) - 2 pm
21 - OFF
22 - OFF
23 - OFF
24 - *Shailja Dutt - 12.30 pm
25 - Sajan Pillai - 1 pm (?); *Siddharth S. Kumar -3.30 pm
26 - *Lalit Khaitan - 10 am (ph); *Rohit Biddappa - 11 am; *G. Shankaran Nair - 1 pm; *Vaishali James - 1 pm; *S. Sridhar - 5.30 pm
27 - *Vinay Goel and Sanjay Jain - 12.30 pm (ph); *Rajagopalan - 1 pm
28 - *V. Kumar - 4 pm; Calsoft - 7.30 pm (Taj Cor) (?)
29 - *Sheker & Arunan - 4 pm
30 -
31 -

(* means 'met/'spoke')

No comments: